رونمائى از پروژه شيعه به چه معنى است؟ تمركز پروژه شيعه در 8 سال گذشته بر روى طراحى محتوا (داده ها)، ايجاد روش ها و راهكارى ورود و پردازش محتوا، چگونگى ارائه و عرضه محتوا از جمله جستجوى متون و مفاهيم و قالب هاى مناسب ارائه محتوا و متناسب با نياز و سليقه كاربران نرم افزارهاى همراه بوده است.تلاش هاى مذكور با عملياتى كردن سامانه ها و ابزارها به شكل محدود جهت آزمايش، ارزيابى و مطالعه بازخورد كاربران ادامه يافت كه نهايتاً به استقرار نسبى طرح داده ها، سامانه هاى ورود و پردازش محتوا و ابزارهاى دسترسى به محتوى و جستجوى آن و انتخاب پلتفرم فنى سيستم عامل و خدمات پايه و فريمورك هاى برنامه نويسى منجر شد.با رونمايى، ارائه خدمات پروژه شيعه براى عموم ارائه دهندگان محتوا آغاز شده كه برخى از اين خدمات كاملاً عملياتى و برخى ديگر در مراحل تست عملياتى نهائى بوده و در ظرف هفته هاى آينده كاملاً بهره بردارى مى شوند.