پوشش خدمات پروژه شيعه در كدام مناطق است؟ با توجه به ساختار فنى و سرويس دهى، و پردازش پيشرفته غير منحصر به يك زبان خاص، پوشش جغرافيايى خدمات به ارائه دهندگان محتوى و نيز كاربران محدود به كشور يا منطقه خاصى نبوده و در سطح جهانى خدمات ارائه مى شوند.