پشتيبان مالى پروژه شيعه كيست؟ علاوه بر پوشش بخشى از هزينه هاى جارى توسط بنياد، بخش ديگرى توسط خيّرين به عنوان حاميان مالى پروژه انجام مى پذيرد كه در بخش "حاميان" ذكر مى شوند.