شخصيت حقوقى پروژه شيعه چيست؟ اين پروژه از سوى بنياد ميلانى (مؤسسة آية الله العظمى الميلاني قدس سره) تأسيس شده و بنياد خود را به عنوان اولين عضو اين پروژه باز دانسته و ارائه خدمات فنى شامل ابزارها، وب سايت ها و نرم افزارهاى همراه به ساير اعضا را وظيفه خود مى داند.