رونمائى خدمات عمومى پروژه شيعه iShia Project
آغاز بهره بردارى از سايت iShia.org
به حول و قوه الهى، بهره بردارى عملياتى از سايت جديد iShia.org به عنوان مركز عمليات "پروژه شيعه" و ارتباط با كاربران محترم آغاز شد.

اين سايت به عنوان بخش اطلاع رسانى و ارتباطات پروژه شيعه طراحى شده و به عنوان مركز اطلاعات و ارتباطات عمل مى نمايد.
داشبورد خدمات پروژه شيعه
در اين بخش سايت، وضعيت خدمات، اطلاعات كلى ارائه و به عنوان درگاه ارتباطى ارائه دهندگان محتوا طراحى شده است.
اخبار
تنها درگاه خبر و اطلاع رسانى رسمى پروژه شيعه بوده و اخبار مربوط به خدمات به ارائه دهندگان و نرم افزارهاى همراه در اين بخش منتشر مى شود.
پرسش و پاسخ و پشيتبانى كاربران
ارائه اطلاعات به كاربران و پشتيبانى ايشان بواسطه اين دو بخش صورت مى پذيرد.
در بخش پرسش و پاسخ، مواردى كه غالباً كاربران با آن روبرو بوده و نياز به توضيح دارد يا پرسش هاى متداول ايشان، عرضه مى شود.
در بخش پشتيبانى كاربران، روش هاى ارتباط كاربران با تيم فنى جهت رفع مشكلات در مورد نرم افزارهاى همراه ارائه مى شود.

علاوه بر اين، اطلاعات حاميان مالى پروژه شيعه و اطلاعات تماس با ما (بجز موارد پشتيبانى كاربران) نيز در اين سايت ارائه شده است.